[Truyện cười 18+] 4 bà sơ xưng tội

Có 4 bà sơ khi chết lên thiên đàng. Khi đến cổng thiên đàng, 4 bà xưng tội với vị thánh gác cổng. Bà thứ nhất xưng:
- Con lỡ chạm ngón tay vào cái ấy của đàn ông
- Không sao, con hãy nhúng ngón tay vào chậu nước thánh - Vị thánh nói.
Bà thứ 2 xưng tội:
- Con lỡ chạm nguyên cả bàn tay.
- Con cứ nhúng bàn tay vào chậu nước thánh - Vị thánh trả lời.
Bà thứ 3 bước tới định xưng tội thì bà thứ 4 chặn lại. Vị thánh hỏi:
- Sao con lại ngăn bà ta lại?
Bà thứ 4 trả lời:
- Bà ta mà để nguyên cái mông vào chậu nước thì làm sao con súc miệng được.
No comments :
Tags: , , , , , ,
Tìm kiếm: [Truyện cười 18+] 4 bà sơ xưng tội

No comments :

Post a Comment