Cover price tag (đừng quay lưng vào khán giả thế chứ)

Cover price tag (đừng quay lưng vào khán giả thế chứ)