Mash up: Người lạ nơi cuối con đường và bốn chữ lắm - Black Bo, Võ Trọng Nhân cover

Mash up: Người lạ nơi cuối con đường và bốn chữ lắm - Black Bo, Võ Trọng Nhân cover