[Vietnam's got talent] Chiếc khăn Piêu - Lý Vĩnh Hòa

[Vietnam's got talent] Chiếc khăn Piêu - Lý Vĩnh Hòa