[Giọng hát Việt nhí] The greatest love of all - Mai Chí Công

[Giọng hát Việt nhí] The greatest love of all - Mai Chí Công


[Giọng hát Việt nhí] Thương nhau lý tơ hồng - Mai Chí Công & Thiện Nhân

[Giọng hát Việt nhí] Thương nhau lý tơ hồng - Mai Chí Công & Nguyễn Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Cha và con trai - Mai Chí Công
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Cha và con trai - Mai Chí Công


[Giọng hát Việt nhí] What makes you beautiful - Mai Chí Công
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] What makes you beautiful - Mai Chí Công


[Giọng hát Việt nhí] Dòng máu Lạc Hồng - Mai Chí Công
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Dòng máu Lạc Hồng - Mai Chí Công


[Giọng hát Việt nhí] Amazing grace - Mai Chí Công

[Giọng hát Việt nhí] Amazing grace - Mai Chí Công