[Giọng hát Việt nhí] Sóc sơ bai Sóc Trăng - Thiện Nhân

[Giọng hát Việt nhí] Sóc sơ bai Sóc Trăng - Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Thương nhau lý tơ hồng - Mai Chí Công & Thiện Nhân

[Giọng hát Việt nhí] Thương nhau lý tơ hồng - Mai Chí Công & Nguyễn Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Mẹ yêu - Thiện Nhân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Mẹ yêu - Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Đất nước lời ru - Nguyễn Thiện Nhân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Đất nước lời ru - Nguyễn Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Quê hương tôi - Nguyễn Thiện Nhân
Xem thêm tại homhinhvl.blogspot.com

[Giọng hát Việt nhí] Quê hương tôi - Nguyễn Thiện Nhân


[Giọng hát Việt nhí] Mẹ yêu con - Nguyễn Thiện Nhân

[Giọng hát Việt nhí] Mẹ yêu con - Nguyễn Thiện Nhân