Xếp hàng mãi mới mua được Iphone 6 thì bị rơi

Xếp hàng mãi mới mua được Iphone 6 thì bị rơi